Osnovno područje rada Ubique Consultinga je fokusirano na pružanje podrške u području:

  • Analiza, kreiranja politika i programa u području lokalnog i regionalnog razvoja, urbane regeneracije, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja.
  • izgradnje kapaciteta institucijama javnog sektora, uglavnom institucijama lokalne i regionalne samouprave te državne uprave
  • poslovnih usluga privatnom sektoru koji posluje u području graditeljstva, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja.
Podrška je usmjerena prema:
  • provedbi istraživanja, evaluacija i analiza
  • razvoju organizacijskih i upravljačkih kapaciteta
  • identifikaciji izvora financiranja
  • izradi razvojnih programa
  • izradi projektnih prijava
  • izradi cost-benefit analiza i studija izvedivosti
  • provedbi pred-evalucija i evaluacija projektnih prijedloga
Glavne karakterisitke Ubique Consultinga su multidisciplirani pristup i sposobnost da se prilagodi i djeluje u skladu sa potrebama svojih klijenata.

Imamo značajne organizacijske kapacitete u mobiliziranju timova stručnjaka u skladu sa specifičnim zahtjevima svojih klijenata.

Iza sebe imamo veliko iskustvao i znanje u pružanju iznimno kvalitetnih usluga, kao i u realizaciji aktivnosti u skladu sa zadatim vremenskim rokovima i u okviru predviđenog budžeta.

Provedba istraživanja i analiza, kao i pružanje podrške različitih institucijama i organizacijama, uključujući Regionalne razvojne agencije, Regionalne energetske agencije, organizacije za podršku poduzetnicima i obrtnicima.

Podrška procesu strateškog i akcijskog planiranja na lokalnom i regionalnom nivou, pružanje podrške razvoju temeljenog na specifičnim karakteristikama područja u sklada sa europskim ciljevima održivog niskougljičnog razvoja.

Izrada, realizacija, monitirng i evaluacija projekata i programa, kao i pružanje podrške projektima urbanog razvoja i urbane regeneracije.

Izrada projektnih prijedloga uključujući izradu analize stanja, SWOT analize i PESTLE analize, logičke matrice, koncepta i aktivnosti projekta, detaljnog proračuna, prikupljanje projektne dokumentacije, upravljanje projektnim timom, financijsko poslovanje projekta. Priprema projektnih prijedloga za različite natječaje za sredstva iz europskih i nacionalnih fondova.

Razvoj kapaciteta u području upravljanja projektnim ciklusom, programiranje na osnovu istraživanja i primjera dobrih praksi.

Izrada cost-benefit analiza (analiza troškova i koristi projekata) i studija izvedivosti sukladno europskim pravilima za izradu koje će pokazati opravdanost projekta za financiranje iz EU fondova kroz utjecaj investijskih troškova, ekonomskih koristi, izbora raličitih izvora financiranja, opertivnih financijskih troškova i prihoda, ekonomskih koristi, faktora rizika i stupanj sufinanciranja iz EU fondova.

Studijom izvedivosti, koja se izrađuje tijekom faze formuliranja, utvrđuje se je li predloženi projekt pravilno utemeljen te može li zadovoljiti potrebe svojih ciljnih skupina/korisnika.

Studijom se obrađuje projekt sa svim operativnim pojedinostima, uzimajući u obzir sve političke, tehničke, gospodarske, financijske, institucionalne, sociokulturne aspekte te one vezane uz upravljanje projektom, zaštitu okoliša i pitanja o ravnopravnosti spolova.

Na temelju Studije će se dobiti dovoljno informacija kojima se opravdava prihvaćanje, izmjena ili odbijanje budućeg financiranja predloženog projekta.

Pružanje usluga nezavisne evaluacije projektnih prijava i programa, procjene utjecaja na ciljeve, rezultate i aktivnosti projekata i programa, procjene projektnih prijedloga za financiranje iz EU fondova te razvoj ljudskih resursa u području evalacija.

Evaluacija se može izvršiti kao Ex-ante – prethodna evaluacija, mid-term – evaluacija za vrijeme trajanja i ex-post - finalna evalucija programa i projekata.

Ona predstavlja periodičko ocjenjivanje ekonomičnosti, učinkovitosti, utjecaja, održivosti i relevantnosti programa/projekta u kontekstu utvrđenih ciljeva. Obično se provodi kao neovisna analiza okruženja, ciljeva, rezultata, aktivnosti i uloženih sredstava, radi donošenja zaključaka koji bi se mogli koristiti kao temelj za buduće odluke.